Warunki Użytkowania Gry (WUG)

§ 1 Operator gry

Właścicielem i operatorem gry jest firma FunLogic z siedzibą w Płocku. Zarejestrowana pod numerem REGON 147393103, numer NIP 7742138944.

§ 2 Kontakt oraz reklamacje

Kontakt z operatorem gry oraz reklamacje następują przez support udostępniony bezpłatnie dla wszystkich użytkowników.

§ 3 Postanowienia ogólne

Przedmiotem niniejszej umowy jest udostępnienie przez Operatora gry online.

Operator zobowiązuje sie do zapewnienia dostępności Gry online średnio przez 99% dni w roku. Czas ten może ulec zmianie ze względu na problemy techniczne lub prace konserwacyjne.

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w szczególności adres email) koniecznych do rejestracji.

Rejestrując się Użytkownik wyraża zgodę na warunki zawarte w umowie do gry oraz zgłasza wniosek do zawarcia nieodpłatnej umowy do korzystania z Gry.

Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez obie strony bez okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie ze strony Operatora ma formie pisemną w postaci wiadomości email.

Operator ma prawo do zmiany treści umowy oraz zobowiązuje się do poinformowania o tym Użytkowników.

§ 4 Konto

Poprzez konto rozumiana jest wirtualna postać wraz ze wszystkimi wirtualnym dobrami oraz cechami.

Każdy z Użytkowników ma prawa do posiadania jednego konta na jednym serwerze. Niedozwolone jest posiadanie kilku kont na tym samym serwerze przez jednego Użytkownika.

Właścicielem konta oraz wszelkich wirtualnych dóbr jest Operator. W żadnym wypadku postać z gry jak i wszelkie wirtualne dobra nie mogą zostać odsprzedane za realne pieniądze. Jedyną możliwością wymiany wirtualnych dóbr są moduły handlowe udostępnione użytkownikom w mechanizmach gry.

Obowiązkiem Użytkownika jest właściwa ochrona hasła dostępu do Gry, jego skomplikowania (tak żeby nie było proste do odgadnięcia) oraz do tego żeby nie przekazywać hasła innym.

Operator zastrzega sobie prawo do ujawnienia tożsamości Użytkownika lub wszelkich informacji podanych przez niego podczas rejestracji na żądanie uprawnionego organu jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające jakikolwiek związek z aktywnością Użytkownika w Grze.

§ 5 Prawa autorskie

Jakiekolwiek wykorzystanie Gry w celach komercyjnych wymaga wyraźnej, pisemnej zgody Operatora.

§ 6 W Grze niedozwolone jest:

6.1 Współdzielenie konta przez różnych Użytkowników (dozwolone jest użytkowanie jednego konta przez jednego Użytkownika).
6.2 Korzystanie przez jednego Użytkownika z więcej niż jednego konta na tym samym serwerze.
6.3 Przekazywanie konta innym użytkownikom bez wiedzy pomocy technicznej.
6.4 Współdzielenie łącza internetowego (gra z tym samym adresem IP). Przypadek taki musi zostać zgłoszony pomocy technicznej oraz Użytkownicy współdzielący jedno łącze nie mogą ze sobą współpracować w Grze.
6.5 Wykorzystywanie błędów w grze. Wszelkie znalezione błędy powinny zostać zgłoszone do pomocy technicznej.
6.6 Wykorzystywanie programów lub skryptów (automatów) mających na celu grę za Użytkownika.
6.7 Wysyłanie i zamieszczanie w opisach treści niezgodnych z prawem, linków i treści reklamowych.
6.8 Niedozwolonego współdziałania w grze polegającym między innymi na przekazywaniu wirtualnych środków innym Użytkownikom.

§ 7 Kary

W przypadku łamania warunków umowy przez Użytkownika lub zachowania niezgodnych z etykietą Operator wprowadził kary w postaci blokady dostępu do gry. Blokada w zależności od wagi wykroczenia i powtarzalności może wynosić od 1 dnia do 1 roku.

§ 8 Wyłączenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność za szkody związane z użytkowaniem Gry Operator ponosi tylko w przypadku rażącego zaniedbania lub innego bezprawnego działania. Przeniesienie roszczeń Użytkownika wobec Operatora na osobę trzecią nie jest dozwolone.

Ostatnia zmiana treści: 2014.10.24
  |    |    |    |    |    |